Python Basics + Databased Programming with MySQL - Python Datatypes