Python Basics + Databased Programming with MySQL - Creating MySQL Database through Python