Python Basics + Databased Programming with MySQL - Database programming using Python Classes