A Full Python Refresher - @classmethod and @staticmethod