BONUS: React for WEB mini course ( LEGACY ) - Routes: Adding routes