BONUS: React for WEB mini course ( LEGACY ) - Proptypes 2